تلفن : 021-83766602

ایمیل : info@green-powerplant.com

موبایل : ۰۹۱۱۲۱۶۴۸۰۴

نیروگاه های مجازی

پیاده سازی نیروگاه مجازی

انجام تحقیقات در مورد امکانات موجود و تجهیزت مورد نیاز به منظور پیاده سازی مفهوم VPP یا نیروگاه های مجازی
 

بیشتر بدانید